Підготовка “Зводу” розпочалася за рішенням Ради Міністрів від 3 вересня 1982 р. Робота над “Зводом” з різною інтенсивністю розгорнулася в усіх регіонах України, де почали діяти редакційні колегії та авторські колективи.


Позитивну роль у підготовці томів “Зводу” відіграли Укази Президентів України видані у грудні 2000 р., в листопаді 2007 р. щодо підготовки і видання “Зводу”.


На сьогоднішній день роботу з підготовки томів “Зводу” очолює Головна редакційна колегія на чолі з академіком В. Смолієм, Редакційна рада – на чолі з віце-президентом НАН України В. Литвином. Редколегії та авторські колективи, які працюють над відповідними томами “Зводу…” були створені у 24 областях України, Автономній Республіці Крим, Києві і Севастополі.


Науково-методичну допомогу здійснюють Інститути історії України, археології, мистецтвознавства, фольклористики та етнографії НАН України, відповідні архітектурні установи. Координація зусиль авторських колективів здійснюється Центром підготовки “Зводу” пам’яток історії та культури України Інституту історії України НАН України.


Концептуальна основа “Зводу” була вироблена після отримання Україною незалежності, відходу від ідеологічних кліше, суб’єктивних уподобань та однобічних оцінок, введення до наукового обігу нових документів та матеріалів та їх критичного переосмислення. Здобутки української історичної науки та пам’яткознавства поставили питання розробки сучасної наукової концепції “Зводу”, більш повного обстеження та інвентаризації історико-культурної спадщини, пошуку нових науково-організаційних форм роботи над “Зводом”. Основним критерієм відбору пам’яток до цього унікального видання має бути їх значення для розкриття вирішальних етапів історичного, соціально-економічного та культурного розвитку України, процесу її становлення як незалежної держави. При підготовці “Зводу” приділяється увага всім історичним періодам, значимим явищам та персоналіям крізь призму пам’яток історії та культури. Це стосується також і тих сторінок української історії, котрі з ідеологічних міркувань не знайшли докладного й об’єктивного висвітлення за радянської доби. Так, та сторінках “Зводу” відсвітлюються пам’ятки, пов’язані з функціонуванням Української Центральної Ради, Української Держави, Директорії тощо. Уважного ставлення потребують також пам’ятки, пов’язані з історією українського козацтва, II світової війною тощо. До енциклопедичного видання потрапляють імена невинно репресованих діячів, серед яких чимало визначних представників інтелігенції та інших.


Кожен том “Зводу” складатиметься з ґрунтовного вступу про історико-культурну спадщину області (міста), статей про окремі пам’ятки; буде багато ілюстрований, у ньому вміщуватимуться численні картографічні матеріали, плани, схеми. Обсяг тому в середньому становитиме від 100 і більше авторських аркушів. Деякі з томів складатимуться з кількох книг.


Завдяки наполегливій та цілеспрямованій праці редакційної колегії та авторського колективу тому міста Києва, спільно з Головною редакцією Зводу вийшли в світ 1 і 2 частини (1999, 2004), підготовлено до друку 3-ю частину першої книги тому Київ. Відповідальний редактор тому – академік П. Тронько, заступник відповідального редактора – проф. В.О. Горбик. Численним колективом авторів виявлено, обстежено та описано 2450 об’єктів історико-культурної спадщини міста. Це видання вже надає значну не тільки теоретичну, а й практичну допомогу науковцям, представникам державних структур та широкому колу людей, що цікавляться культурною спадщиною України.


Частково опрацьовано матеріали томів по містам Севастополю, Львову. Значні здобутки в підготовці томів по Київській, Хмельницькій, Сумській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській областях. Передовсім, це було обумовлено дієвою та конкретною підтримкою місцевих органів влади, які, незважаючи на фінансові труднощі, усвідомили значення “Зводу” пам’яток для збереження української культури.


Затримка з підготовкою та виходом “Зводу” перш за все пояснюється недостатнім фінансуванням, яке проводиться в значній мірі за рахунок місцевих бюджетів. Підготовка та вихід томів “Зводу” активізує пошукову роботу, виявлення пам’яток, піднімає їхнє збереження на новий рівень.


Придбати “Звід” в Магазинчику